Ogłoszenie o Zamiarze zawarcia umowy - do pobrania

1. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ "GÓRNA RABA" SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017"

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania:

1. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ "GÓRNA RABA" SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017"

ZAŁĄCZNIK 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK 2 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 3A - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK 3B - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK 4 - WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK 5 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK 6 - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UMOWY GENERALNEJ Z OPERATOREM SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

 

Modyfikacja treści SIWZ - do pobrania:

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ - do pobrania:

ODPOWIEDŹ 1 NA ZAPYTANIE DO SIWZ

ODPOWIEDŹ 2 NA ZAPYTANIE DO SIWZ

ODPOWIEDŹ 3 NA ZAPYTANIE DO SIWZ


Informacje z otwarcia ofert - do pobrania

1. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ "GÓRNA RABA" SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017"

 

Rozstrzygnięcie postępowania - do pobrania:

1. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ "GÓRNA RABA" SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017"