Powstanie Spółki

„Górna Raba Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” została utworzona na podstawie  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej oraz statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa wpisanego do rejestru związków międzygminnych dnia 28 grudnia 1994 r pod poz. 127 Uchwałą Nr XVII/22/2000 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa z dnia 9 listopada 2000, oraz uchwały  nr XVII/23/2000  w sprawie przyjęcia projektu umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością Zgromadzenia Związku z dnia 9 listopada 2000roku.

Założyciel: Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa

Nazwa: „Górna Raba – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Adres Spółki: 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27 e

Rejestracja: Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000212716

Kapitał zakładowy Spółki, udziały: Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 9 107 300 złotych i dzieli się na 91 073 udziały. Wartość nominalna każdego udziału wynosi (100) złotych.

Do grudnia 2009 roku właścicielem 100% udziałów był Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa i wtedy kapitał zakładowy wynosił 5 912 900,00.
Od 29 grudnia 2009roku zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników „Górna Raba” Spółka z o.o. do Spółki przystąpiło 8 nowych Wspólników, a to : Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Raba Wyżna, Gmina Tokarnia, Gmina Lubień, Gmina Wiśniowa, Gmina Pcim, Miasto Mszana Dolna, którzy objęli udziały
w podwyższanym kapitale zakładowym proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

 

Organy Spółki:

Zgromadzenie Wspólników:

  1. Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa
  2. Gmina Mszana Dolna
  3. Gmina Miasto Mszana Dolna
  4. Gmina Niedźwiedź
  5. Gmina Raba Wyżna
  6. Gmina Pcim
  7. Gmina Tokarnia
  8. Gmina Lubień
  9. Gmina Wiśniowa


Rada Nadzorcza:

Pani Wanda Matoga - Przewdonicząca Rady Nadzorczej

Pan Marek Panek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pani Ewa Przybyło - Członek Rady Nadzorczej

Pan Edward Krzysztofiak - Członek Rady Nazdorczej


Zarząd:

Obecnie Zarząd jest jednoosobowy.
Funkcje Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki pełni Pan Roman Duchnik