Ogłoszenie o Zamiarze zawarcia umowy - do pobrania

1. "ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, KASINKA MAŁA, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALAŃSKIE"

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania:

1. " ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, KASINKA MAŁA, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALAŃSKIE"

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 2a - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK 2b - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK 3 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK 5 - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

ZAŁĄCZNIK 6 - OŚWIADCZENIE POTENCJAŁ TECHNICZNY

ZAŁĄCZNIK 7 - ZASTRZEŻENIE NIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

ZAŁĄCZNIK 8 - OŚWIADCZENIE ODZYSK

ZAŁĄCZNIK 6 - SKŁAD KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

 

Modyfikacja treści SIWZ - do pobrania:

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ - do pobrania:


Informacje z otwarcia ofert - do pobrania

1. "ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, KASINKA MAŁA, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALAŃSKIE"


Rozstrzygnięcie postępowania - do pobrania:

1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: "ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, KASINKA MAŁA, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALAŃSKIE"