Powstanie Spółki

„Górna Raba Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” została utworzona na podstawie  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej oraz statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa wpisanego do rejestru związków międzygminnych dnia 28 grudnia 1994 r pod poz. 127 Uchwałą Nr XVII/22/2000 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa z dnia 9 listopada 2000, oraz uchwały  nr XVII/23/2000  w sprawie przyjęcia projektu umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością Zgromadzenia Związku z dnia 9 listopada 2000roku.

Założyciel: Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa

Nazwa: „Górna Raba – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Adres Spółki: 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27 e

Rejestracja: Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000212716

Kapitał zakładowy Spółki, udziały: Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 9 107 300 złotych i dzieli się na 91 073 udziały. Wartość nominalna każdego udziału wynosi (100) złotych.

Do grudnia 2009 roku właścicielem 100% udziałów był Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa i wtedy kapitał zakładowy wynosił 5 912 900,00.
Od 29 grudnia 2009roku zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników „Górna Raba” Spółka z o.o. do Spółki przystąpiło 8 nowych Wspólników, a to : Gmina Mszana Dolna, Gmina Niedźwiedź, Gmina Raba Wyżna, Gmina Tokarnia, Gmina Lubień, Gmina Wiśniowa, Gmina Pcim, Miasto Mszana Dolna, którzy objęli udziały
w podwyższanym kapitale zakładowym proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

 

Organy Spółki:

Zgromadzenie Wspólników:

Rada Nadzorcza:

Zarząd: obecnie Zarząd jest jednoosobowy.
Funkcje Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki pełni Pan mgr inż. Roman Duchnik