Ogłoszenie o zamówieniu - do pobrania

1. "CZYSZCZENIE KOMÓR REAKTORA BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSZANIE DOLNEJ"

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA - 1

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA - 2

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania:

1. "CZYSZCZENIE KOMÓR REAKTORA BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSZANIE DOLNEJ"

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK 3 - WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK 5 - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

 

Modyfikacja treści SIWZ - do pobrania:

1. "CZYSZCZENIE KOMÓR REAKTORA BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSZANIE DOLNEJ"

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ - do pobrania:

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - 1

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - 2

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - 3

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - 4

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


Informacje z otwarcia ofert - do pobrania:

1. "CZYSZCZENIE KOMÓR REAKTORA BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSZANIE DOLNEJ"


Rozstrzygnięcie postępowania - do pobrania

1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: "CZYSZCZENIE KOMÓR REAKTORA BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MSZANIE DOLNEJ"