Ogłoszenie o zamówieniu - do pobrania

1. "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ "GÓRNA RABA" SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r."

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania:

1. "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ "GÓRNA RABA" SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r."

ZAŁĄCZNIK 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK 2 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK 4 - WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK 5 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK 6 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POSIADANIU UMOWY GENERALNEJ Z OPERATOREM SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

 

Modyfikacja treści SIWZ - do pobrania:

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ - do pobrania:


Informacje z otwarcia ofert - do pobrania:

1. "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ "GÓRNA RABA" SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r."

 

Rozstrzygnięcie postępowania - do pobrania

1. "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ "GÓRNA RABA" SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2020r. DO 31.12.2020r."