Postępowanie o udzielenie zamówienia:

1. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"


2. "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY "GÓRNA RABA" SP. Z O. O."

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania:

1. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 2 - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

ZAŁĄCZNIK 3A - WYKLUCZENIE

ZAŁĄCZNIK 3B - WARUNKI

ZAŁĄCZNIK 4 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK 5 - OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁĄCZNIK 6 - WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK 7 - WYKAZ USŁUG


2. "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY "GÓRNA RABA" SP. Z O. O."

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 2 - ZESTAWIENIE PRZESYŁEK LISTOWNYCH - FORMULARZ CENOWY

ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK 4 - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

ZAŁĄCZNIK 5 - WZÓR UMOWY

 

Modyfikacja treści SIWZ - do pobrania:

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ - do pobrania:

1. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ


Informacje z otwarcia ofert - do pobrania:

1. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"

 

Informacje o odrzuceniu ofert - do pobrania:


Informacja o udzieleniu zamówienia - do pobrania:

1. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PCIMIU"

 

2. "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY "GÓRNA RABA" SP. Z O. O."


Informacja o unieważnieniu postępowania - do pobrania: