Ogłoszenie o zamówieniu - do pobrania

1. "ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, "KASINKA MAŁA" W LUBNIU, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALAŃSKIE"

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania:

1. "ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, "KASINKA MAŁA" W LUBNIU, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALAŃSKIE"

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 2A -  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK 2B -  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK 3 - WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK 5 - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

ZAŁĄCZNIK 6 - OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU POTENCJAŁEM TECHNICZNYM

ZAŁĄCZNIK 7 -  ZASTRZEŻENIE NIEUDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

ZAŁĄCZNIK 8 -  ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU

ZAŁĄCZNIK 9 -  SKŁAD KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

 

Modyfikacja treści SIWZ - do pobrania:

1. "ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, "KASINKA MAŁA" W LUBNIU, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALAŃSKIE"

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ - do pobrania:


Informacje z otwarcia ofert - do pobrania:

1. "ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, "KASINKA MAŁA" W LUBNIU, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALAŃSKIE"

 

Rozstrzygnięcie postępowania - do pobrania:

1. UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI DRUGIEJ POSTĘPOWANIA: "ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, "KASINKA MAŁA" W LUBNIU, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALAŃSKIE"

 

2. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA: "ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, "KASINKA MAŁA" W LUBNIU, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALAŃSKIE"