„Górna Raba” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie następujących dokumentów:

Umowa Spółki – Tekst jednolity umowy spółki przyjęty uchwałą numer 6/2/12/2011

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:

GÓRNA RABA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 07 grudnia 2011 roku

(pobierz dokument).

 

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gmin

Uczestników Związku  - decyzja Przewodniczącego Zarządu Związku z dnia

24.03.2004 r.

(pobierz dokument)

 

Regulamin określający zasady zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego na terenie

Gmin - Uczestników Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa –

opublikowany w Dz. U. Województwa Małopolskiego poz. 4973 dnia 3 września 2021 roku.

(pobierz dokument)

 

Podstawowe akty prawa ogólnego, regulujące działalność „Górna Raba” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Kodeks Spółek Handlowych
  • Ustawa o gospodarce komunalnej
  • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi
  • Ustawa o rachunkowości

 

 

Inne przepisy prawne mające wpływ na działalność „Górna Raba” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wprowadzające niektóre procedury postępowania to m.in.

  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo wodne
  • Prawo budowlane
  • Prawo zamówień publicznych
  • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

 

Dokumentacja do pobrania

- Umowa spółki
- Decyzja na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków
- Regulamin