Ogłoszenie o Zamiarze zawarcia umowy - do pobrania

1. "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ GÓRNA RABA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018"

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania:

1. "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ GÓRNA RABA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018"

ZAŁĄCZNIK 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK 2 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 3a - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK 3b - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK 4 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK 5 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK 6 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POSIADANIU UMOWY GENERALNEJ Z OPERATOREM SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

 

Modyfikacja treści SIWZ - do pobrania:

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ - do pobrania:

1. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ - "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ GÓRNA RABA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018"


Informacje z otwarcia ofert - do pobrania

1. "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ GÓRNA RABA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018"


Rozstrzygnięcie postępowania - do pobrania:

1. "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO PUNKTÓW POBORU ADMINISTROWANYCH PRZEZ GÓRNA RABA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018"