Ogłoszenie o Zamiarze zawarcia umowy - do pobrania

1. ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, KASINKA MAŁA, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALAŃSKIE”

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania:

1. ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, KASINKA MAŁA, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALAŃSKIE”

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 2A - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK 2B - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK 3 - WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK 5 - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

ZAŁĄCZNIK 6 - OŚWIADCZENIE POTENCJAŁ TECHNICZNY

ZAŁĄCZNIK 7 - ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

ZAŁĄCZNIK 8 - OŚWIADCZENIE ODZYSK

ZAŁĄCZNIK 9 - SKŁAD OSADÓW ŚCIEKOWYCH

 

Modyfikacja treści SIWZ - do pobrania:

 

Wyjaśnienia do treści SIWZ - do pobrania:

ODPOWIEDŹ 1 NA ZAPYTANIE DO SIWZ


Informacje z otwarcia ofert - do pobrania

1. ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, KASINKA MAŁA, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALAŃSKIE”


Rozstrzygnięcie postępowania - do pobrania:

1. ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWARZANYCH NA TERENACH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: MSZANA DOLNA, KASINKA MAŁA, PCIM, TOKARNIA I ROKICINY PODHALAŃSKIE”