Ogłoszenie o Zamiarze zawarcia umowy - do pobrania

1. ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE (ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIANIE) ODPADÓW O KODACH 19 08 01 - SKRATKI, 19 08 02 - ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKA, 19 08 05 - USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE Z TERENÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW"

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania:

1. ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE (ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIANIE) ODPADÓW O KODACH 19 08 01 - SKRATKI, 19 08 02 - ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKA, 19 08 05 - USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE Z TERENÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW"

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK 2 - WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK 3 - SKŁAD KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

ZAŁĄCZNIK 4 - ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK 5 - OŚWIADCZENIE GRUNTY

ZAŁĄCZNIK 6 - OŚWIADCZENIE ODZYSK

ZAŁĄCZNIK 7 - OŚWIADCZENIE OSOBY I  POTENCJĄŁ TECHNICZNY

ZAŁĄCZNIK 8 - ZASTRZEŻENIE NIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

ZAŁĄCZNIK 9 - WYKAZ PODWYKONAWCÓW

ZAŁĄCZNIK 10 - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

ZAŁĄCZNIK 11 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK 12 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

Modyfikacja treści SIWZ - do pobrania:


Wyjaśnienia do treści SIWZ - do pobrania:

 

Rozstrzygnięcie postępowania - do pobrania:

1.ZAŁADUNEK, TRANSPORT I PRZETWARZANIE (ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIANIE) ODPADÓW O KODACH 19 08 01 - SKRATKI, 19 08 02 - ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKA, 19 08 05 - USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE Z TERENÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW"